RISKIENHALLINTA

Riskienhallintaa toteutetaan osana normaalia johta­mistyötä ja strategista suunnittelua. Riskienhallintaa käsitellään säännöllisesti hallituksen kokouksissa.

 

Strategiset riskit. Strategiset riskit liittyvät kaukolämmön myynnin kan­nattavuuteen. Tulosraporttien avulla ennustetaan keskimäärin kuukausittain tilikauden tulos, ennus­teessa huomioidaan tuotantokustannusten muutok­set ja myynnin kehittyminen. Energiantuotanto on si­dottu pääasiallisesti Riikinvoiman muuttuviin- ja kiin­teisiin kustannuksiin sekä FOEX bioenergiaindeksiin. Yhtiö nimittää Riikinvoima Oy:n hallitukseen puheen­johtajan sekä kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä, jotka valvovat yhtiön etua. Kuukausiennusteen perus­teella pyritään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa korjaamaan mahdollista kannattavuuden heikkene­mistä.

 

Operatiiviset riskit. Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat energi­ antuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus. Tuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suu­rissa kuormissa on varmistettu kahdella eri päätuo­tantolaitoksella (Riikinvoima Oy ja Stora Enso Oyj) sekä yhtiön omien vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Lisäksi yhtiöllä on voimassa oleva va­ralämpösopimus 24h vasteajalla.

 

Asiakkaan maksukyky. Asiakkaiden maksukykyyn liittyviä riskejä ennakoi­daan ja valvotaan aktiivisesti. Lisäksi perintätoimi on ulkoistettu.

 

Korkoriskit. Yhtiön olemassa olevien ulkopuolisten lainojen korkoriskiin on varau­duttu suojamaalla niitä 10 vuoden pituisella koron­ vaihtosopimuksella. Tilikauden päättyessä suojaus­ aste oli 93,32% Nämä suojaukset on tehty syystä, että lainan korkojen osuusyhtiön normaalista voitosta on suuri ja suojauksella on haluttu vakaampaa ennus­tettavuutta ja varauduttu mahdolliseen korkojen nou­suun.

 

Toimintaan liittyvät riskit


Riskienhallinta / toimenpiteet

Strategiset

 
 • Regulaation kehitys
 • Energia- ja ympäristöpoliittiset riskit
 • Toimialan ja yrityksen maineeseen liittyvät riskit
 • Edunvalvonta etujärjestöjen kautta
 • Edunvalvonta
 • Ennakoiva ja avoin tiedottaminen

Operatiiviset

 
 • Toiminnan virheet
 • Henkilöstö (ikääntyminen, sairaus)
 • Laitteiden käyttöriskit
 • Tietoturva
 • Toimintaohjeet, tehtävien kierrätys, valvonta
 • Tehtävien kierrätys, -suunnitelmat
 • Toimintaohjeet, kierrätys, valvonta
 • Ohjeistukset, valvonta

Rahoitus- ja markkina

 
 • Korko- ja rahoitusmarkkinat
 • Vastapuoli
 • Energiakauppa
 • Suojaukset, omavaraisuusaste
 • Luotonvalvonta
 • Suojaukset, päästökauppastr. ja valvonta

Vahinko

 
 • Omaisuusvahinko
 • Vastuu
 • Keskeytys- ja riippuvuuskeskeytys
 • Ympäristövahinko
 • Tapaturma- ja henkilöstö
 • Vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty riskienkantokyky ja halu
 • Työturvallisuuden toimintaohjelma