TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT JA TALOUDELLINEN KEHITYS

Talouden kehitys (1000 €)

2018

2017

2016

Liikevaihto

13795

12169

10860

Suunnitelman muk. poistot

976

899

771

Liikevoitto

1879

1685

1346

Voitto ennen satunnaisia eriä

1728

1869

1213

Tilikauden voitto

1377

1494

958

 

 

 

 

Tunnusluvut ( %:a lv:sta)

2018

2017

2016

Liikevoitto

13,63

13,85

12,39

Voitto ennen satunnaisia eriä

12,53

15,36

11,17

 

 

 

 

Muut tunnusluvut

2018

2017

2016

Oman pääoman tuotto (%)

10,44

7,37

8,52

Sijoitetun pääoman tuotto (%)

8,14

6,23

6,41

Omavaraisuusaste (%) *

71,19

68,90

68,54

Maksuvalmius, Quick Ratio

8,53

8,35 

7,24

Investoinnit yhteensä (1000 €), valmiit

1728

867 

3445

Investoinnit yhteensä keskeneräiset (1000 €)

62

1381 

6,7 

* Palautus- ja siirtokelpoiset liittymismaksut rinnastettu omaksi pääomaksi 2014 alkaen.


Liikevaihto. Liikevaihto oli 13 795 613 €, jossa oli kasvua 13,3 %. Merkittävin kasvun syy oli muiden palveluiden myyn­nin kasvu. Liikevaihdosta 85 % (v. 2017 92 %) muo­dostui perusmaksuista ja kaukolämpöenergian myyn­nistä.

Kulut. Kulut vuonna 2018 oli yhteensä 8 865 272€ (v.2017 7 826 190 €). Kuluista merkittävimmän osan muodostivat energian tuotantokustannukset, jossa oli nousua edelliseen vuoteen 13,3%.


Liikevoitto. Liikevoitto ennen rahoitustuottoja, - kuluja, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 879 665 € (v.2017 1 685 977€). Suunnitelmanmukaisia poistoja tehtiin 976 947 € (v.2017 899 256 €). 


Tilinpäätös ja tase. Yhtiön korkokulut olivat 162 011 € ja korkotulot 10 439 €, korkotulojen muutoksen syynä oli, ettei Riikinvoima Oy:n pääomalainoista makseta korkoa toistaiseksi. Investointien yhteis­ määrä oli 409 766 €, josta keskeneräiset hankinnat 62 052 €. Taseen loppusumma on 26 932 478 €, jossa on nousua edelliseen vuoteen 1,3%. Tilinpää­tös osoittaa 1 377 978 € voittoa.Osingot. Yhtiö maksoi omistajilleen edellisen toimintavuoden tuloksesta osinkoa 564 000 €. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittovarojen lisäykseksi ja osinkoa maksetaan 5,64 €/osake. Osingonmaksu ei heikennä yhtiön maksukykyä.

Tilintarkastus. Varkauden Aluelämmölle suoritettiin 5.4.2019 tilintarkastus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Sen mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.


Tutustu tilinpäätösasiakirjoihin tarkemmin.